Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Sınav ve Belgelendirme Süreci

 

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde sınavla ilgili bir ön şart bulunmamaktadır.

 

ADAY BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular https://marshallmyo.voc-tester.com/basvuru ve Aday Başvuru Formu üzerinden iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Aday Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

Adaylar sınav tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar aşağıdaki evrakları Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gerekir;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Yabancı ise, Pasaport Fotokopisi veya geçici T.C. Kimlik No ),
 • Ödemelerin yapıldığına dair dekont,
 • Özel ihtiyacı olanlar için Sağlık Raporu,
 • Aday Başvuru Formu’nun 2 nüsha halinde (Islak İmzalı)    

TEORİK VE PERFORMANSA DAYALI SINAVLARIN İÇERİĞİ

Sınavlar Teorik ve Performansa Dayalı Sınav olamk üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Hem Teorik hem de Performansa Dayalı Sınavlar ayrı ayrı değerlendirilecek olup her ikisinden de asgari başarı sağlanması durumunda aday Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaktır.

 

SINAVLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER

Sınavlar Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne ait sınav yerinde ve Gezici Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

 

SINAV ESNASINDA TESPİT EDİLEN USULSÜZLÜKLER

Sınav esnasında sınav kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde aday hakkında tutanak tutularak işlem yapılır. Sınav esnasında tespit edilen usulsüzlükler görüntü ve ses kaydı ile kayıt altına alınarak adayın sınavı iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.

 

SINAVLARDA BAŞARISIZ OLUNMASI DURUMUNDA

İlk girdiği sınavda başarısız olan belgelendirme adaylarının başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde belgelendirme adaylarına en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.

 

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan belgelendirme adaylarının başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde belgelendirme adaylara en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkanı, sınavdan önce belgelendirme adaylarına bildirilir.

 

İTİRAZ VE ŞİKAYET

Adaylar ve belge sahipleri belge, belgelendirme süreci ve sınav süreçleriyle ilgili olarak her konuda itiraz ve şikayette bulunma hakkına sahiptir. Adaylar ve belge sahipleri https://marshallmyo.voc-tester.com/itiraz-sikayet ile veya İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu aracılığı ile şahsen, kargo, email aracılığı ile itiraz ve şikayette bulunabilir. İtiraz ve şikayetler sözlü olarakta Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne iletilebilmektedir.

İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN TESLİMİ

Sınav sonuçlarına göre Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne gönderildikten sonra Merkez Müdürü tarafından imzalanarak 30 gün içerisinde adaylara elden veya kargo yoluyla teslimi sağlanır.

 

BİRİM BİRLEŞTİRME BAŞVURULARI

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınavlarında yeterlilik birimi bazında başarılı olan adayların “Birim Başarı Belgeleri”yle birlikte online olarak veya Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne gelerek birim birleştirme başvurusunda bulunabilirler. Birim Başarı Belgeleri elden veya kargo yoluyla Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne iletilir.

Birim Birleştirme Başvuruları’nda, sınav birimlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’nde sınava katılmak isteyen adayların mutlaka Yeterlilik Birimi Bazı’nda başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekir. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını başka bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda kullanamaz. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirilme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereği, adaylar, yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı bir belgelendirme kuruluşunda katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptir.

Bireyin sahip olduğu Birim Başarı Belgeleri’nin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile Birim Başarı Belgeleri birleştirilir. Son tarihli sınav Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi tarafından yapılmış ise, belgelendirme kararı alınarak Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Birim Başarı Belgesi’ne sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, sözkonusu birimlerden muaf tutulur

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

BELGENİN KAYBEDİLMESİ

Belgelendirilmiş kişiler belgelerinin yırtılma, kaybolma, hasar görmesi, kaybedilmesi vb. durumlar halinde Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yeniden düzenlenmesini dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Talebin uygun bulunması halinde MYK tarafından o yıl için belirlenen belge masraf karşılığı bedelinin yanında ilave ücret olarak bu tutar kadar ücret alınarak kaybedilen belge bilgilerini içeren yeni bir belge düzenlenir.

 

YENİDEN BELGELENDİRME

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda İnşaat Boyacısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve performansa dayalı sınav yapılır.

 

BELGENİN İPTAL VE ASKI HALİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ile yapılan Belge Kullanım Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, gözetimler sonucunda yetersiz veya uygun olmayan durumların bulunması, Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi hükümlerine uymaması belgenin askı halini ve iptalini gerektiren nedenler arasındadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi iptal edilen kişi belgenin geri alınması, belgenin askıya alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü Sertifika, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi Cüzdan Tipi Kartı ve dokümanları kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi’ne iade etmekle yükümlüdür.

 

BELGE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ VEYA DARALTILMASI

Belgelendirme kapsamının genişletilmesi, bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme kapsamı genişletilecek adayın, ilgili belgelendirme programının gerektirdiği sınavları baaşrı ile tamamlamasını takiben gerçekleştirilir.

Belgelendirme kapsamının daraltılması, bu konuda yapılacak talep değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda, belgelendirme kapsamı daraltılabilir. 

Belgelendirme kapsamı, belgelendirilmiş kişinin ilgili belgelendirme programının belgelendirmenin sürdürülmesi konusundaki gerekliliklerini sağlayamaması durumunda da belgelendirme kapsamı daraltılabilir. 

Aşağıda belirtilen hususlar ortaya çıktığı zaman, belgelendirme kapsamlarının daraltılması veya genişletilmesi talepleri Belgelendirme Karar Verici tarafından karar verilir. 

 • Belgelendirme standardındaki değişiklikler,
 • Yeni belgelendirme standardının geliştirilmesi,
 • Yasal mevzuat istekleri vb. durumlar.

 

MARKA VE LOGO KULLANIMI

Adaylar, imzalamış oldukları Belge Kullanım Sözleşmesi ( 3. Bölüm ) ile birlikte Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen bu şartları kabul etmiş sayılır. 

 • Belge üzerinde yer alan tüm logo / markalar yalnızca belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılacaktır,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında daraltma durumunda kapsam dışı kalan alanlarda logo / marka kullanımı kesinlikle yasaktır,
 • Belge üzerindeki logo / markalar hiçbir zaman hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin belirli          bir bölümü veya herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz,
 • Marshall MYO Belgelendirme Merkezi logosu, MYK ve TÜRKAK logoları birlikte kullanılmalıdır,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde yer alan logolar her ne olursa olsun hiçbir şekilde değiştirilemez, amacı dışında kullanılamaz,
 • Logo / markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo / markaların ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu                belirtilir,
 • Logo / markalar hiçbir şekilde ürünlerin, hizmetlerin önerilip onaylandığı algısı oluşturularak kullanılamaz,
 • Marshall MYO Belgelendirme Merkezi, MYK ve TÜRKAK Akreditasyon   logo / markaları hiçbir şekilde kartvizit üzerinde kullanılamaz ve                              kartvizitlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne atıfta kesinlikle bulunulamaz,
 • Marshall MYO Belgelendirme Merkezi; logo / markaların logo / marka kullanım hakkına ve şartlarına sahip olmayan kişi, kurum ve kuruluş tarafından              kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatma hakkına sahiptir,          
 • Marshall MYO Belgelendirme Merkezi, MYK ve TÜRKAK logo ve markaları amacı dışında, izinsiz olarak kullanılması durumunda Marshall MYO                  Belgelendirme Merkezi yasal işlem başlatma hakkına sahiptir,
 • Logo / marka boyutları okunabilirliği bozmamak kaydıyla değiştirilebilir,
 • Logo / marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo / markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde                              kullanılabilir,
 • Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş, logo / marka kullanımını                              durdurmalıdır,
 • Belgeli personel, bu talimattaki logo / marka kullanımına ait şartları yerine getirmemesi durumunda belgesi askıya alınır / iptal edilir,
 • Belgeli personel veya çalıştığı kuruluş, PS.01 Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ndeki şartları yerine getirmediği taktirde belgesi askıya alınır            veya iptal edilir,
 • Logo / marka ürün üzerisinde kullanılamaz,
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi ve ilgili tüm logolar 3. Tarafa devredilemez,
 • Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu kriterlere uymayarak halen belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır,
 • Belgeli personel belirtilen şartlara istinaden; “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına          İlişkin Şartlar”ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.