Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Belgelendirme Kapsamı

 

1.  AMAÇ

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı, sınava girecek aday ve adayların belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanları, sınav koşulları, belgelendirme şartları ve süreci gibi hususlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 

2. KAPSAM

İnşaat Boyacısı Belgelendirme Programı, aşağıda belirtilen Ulusal Yeterlilik birimlerini kapsar.

  •   11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
  •   11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

 

3.  MESLEĞİN TANIMI

İnşaat Boyacısı (Seviye 3); İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya / vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten ve boya sistemine hakim nitelikli kişidir.

 

4.  YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLAR VE ULUSAL YETERLİLİKLER

  •   İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 10UMS0058–3
  •   İnşaat Boyacısı Ulusal Yeterliliği - 11UY0023-3

 

5.  BAŞVURU

5.1.Başvuru yapan adaylarda aranan şartlar

 

Başvurusu için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 

5.2.Başvurunun Değerlendirilmesi

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi Kalite Yönetim Temsilcisi yapılan tüm başvuruları inceleyerek Marshall MYO Belgelendirme Merkezi Müdürü’ne iletir. Marshall MYO Belgelendirme Merkezi Müdürü başvuru şartlarını ve belgelendirme adayından gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların belgelendirme adayı için olumlu olması durumunda Marshall MYO Belgelendirme Merkezi Müdürü sınav planlamasını yapar ve uygun bir Sınav Değerlendiricisi’nin ilgili sınav için Görev Ataması’nı gerçekleştirir.

 

6. BİLGİ VE BECERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru değerlendirilmesi başvurusu kabul edilen belgelendirme adayının bilgi, beceri teorik ve performans sınav ile ölçülür.

 

6.1.Teorik Sınav

 

  •          11UY0023–3/A1: Bu birim kapsamında 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanır ve Belgelendirme adayı tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.

 

  •          11UY0023–3/A2: Bu birim kapsamında 42 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav olarak uygulanır ve Belgelendirme Adayı tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 2 dakika olarak öngörülmelidir.

 

6.2.Performansa Dayalı Sınav

 

  •          11UY0023–3/A1 ve 11UY0023–3/A2 Birimleri İçin: Sınavlarından en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Performans sınavı için verilen toplam süre 150 dakika olmalıdır.

 

6.3. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

 

  •          11UY0023–3/A1 ve 11UY0023–3/A2 Birimleri İçin: Belgelendirme Adayınının söz konusu birimden başarılı sayılması için teorik ve pratik sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya herhangi bir bölümünden başarısız olan Belgelendirme adayı başarısız olduğu bölümden veya bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan Belgelendirme adayının Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca kapsama dahil birimlere ait sınavların yapılması ile ilgili bu belgelendirme programında yer almayan diğer hususlar, Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nin hazırlamış olduğu sınav prosedürü, form vb. dokümanlarda mevcut olup bu dokümanlardaki hususlar dikkate alınacaktır.

 

7. BELGELENDİRME

 

İlgili Ulusal Yeterlilikte açıklandığı şekliyle, sınavlarda başarılı olan belgelendirme adayına başvurduğu Yeterlilik Birimleri için Başarı Sertifikası düzenlenir. Adayın Başarı Sertifikasında kimlik bilgileri, belge numarası, sınava alındığı numune bilgileri ve kapsam aralıkları yer alır.

 

7.1.Belgenin Gönderimi

 

BaşarıSertifikasını almaya hak kazanmış kişiye belgesi, başvuru formunda beyan ettiği adresine posta veya kargo ile gönderilir.

 

7.2. Belgenin Kaybedilmesi

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise, MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedelinin yanında ilave ücret olarak bu tutar kadar ücret alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerecek şekilde yeni bir belge düzenlenir ve Belgelendirilmiş Kişinin adresine gönderilir.

 

7.3.Belgenin Geçerlilik Süresi

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

7.5.Yeniden Belgelendirme

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda İnşaat Boyacısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

 

7.6.Belgenin Askı Hali ve İptal Edilmesi

 

Mesleki YeterlilikBelgesi sahibi ile yapılan PS.02 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi, gözetimler sonucunda yetersiz veya uygun olmayan durumların bulunması, PS.01 Belge, İşaret ve Logo Kullanım Sözleşmesi hükümlerine uymaması belgenin askı halini ve iptalini gerektiren nedenler arasındadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi iptal edilen kişi belgenin geri alınması, belgenin askıya alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren sertifika ve logonun kullanımını durdurur. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü Sertifika, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi Cüzdan Tipi Kartı ve dokümanları kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne iade etmekle yükümlüdür.

 

7.7.Belge Ücretleri

 

Ayrıntılı bilgi https://www.marshallbelgelendirme.com/ucret-politikasi websistesinde açıkça belirtilmiştir.

 

7.8.Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

 

Meslekte yatay ve dikey ilerleme yolları, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda gerekli yeterlilik sağlanması ile gerçekleştirilebilir.

 

8.  İTİRAZ VE ŞİKAYET

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi  Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne belgelendirme ile ilgili her türlü itiraz ve şikâyet hakkına sahiptir. Ancak bu itirazını yazılı olarak ve kanıtlarıyla ispatlamalıdır. Marshall MYO Belgelendirme Merkezi kendisine iletilen itiraz ve şikâyetleri nasıl ele alacağını PR.04 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü ile internet sitesinde ilgili tüm kişilerin erişimine sunmaktadır.

 

Yürütülmekte olan faaliyetler ile ilgili olabilecek her türlü itiraz ve şikAyetleri kargo, e-mail, faks, elden veya https://www.marshallbelgelendirme.com/i-tiraz-ve-s-ikayet-su-reci websitesi aracılığı ile e-mail yoluyla veya sözlü olarak yapılabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi konu ile ilgili dokümanlara, https://www.marshallbelgelendirme.com websitesinden ulaşabilir.

 

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne ulaşan itiraz ve şikayetleri Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nden Kalite Yönetim Temsilcisi inceler.  Yapılan itirazlar veya şikayetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır ve karar ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

 

Başvuru sahiplerinden, belgelendirme adaylarından, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi olan kişi Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne veya https://www.marshallbelgelendirme.com/i-tiraz-ve-s-ikayet-su-reci websitesinden FRM.02 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu’nu doldurarak, imzalar (şahsen müracaat yapıldı ise)

 

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne teslim eder veya kargo, faks, e-mail vb. ile gönderir.

 

8.1.İtiraz/ Şikayet Aşağıdaki Konularda Olabilir;

 

v  Sınav Soruları, İçeriği, Sınav Süresi,

v  Sınavların Değerlendirilmesine İlişkin,

v  Sınav Sonucuna İlişkin,

v  Sınav Organizasyonu, Sınav Düzeni İle İlgili Olarak,

v  Sınav Değerlendiricisinin ve Sınav Gözetmeninin Performansı, Davranışı İle İlgili Olarak,

v  Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık, Adil Olma Konusunda,

v  Gözetim Faaliyetleri Hakkında,

v  Sınav Merkezi’nde Tespit Edilen Sorunlara İlişkin,

v  Belgelendirme Kararına ve Süreçlerine İlişkin,

v  Belgede Olabilecek Hatalar ve Logoya İlişkin,

v  Belgelendirme Programına veya Kapsamına İlişkin,

v  Duyurularla İlgili İtiraz ve Şikayetleri İçerir

 

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne yapılan İtiraz ve Şikayetler; PR.04 İtiraz Ve Şikayet Prosedürü’ne göre 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz ve şikayet sürecine ilişkin tüm kararlar İtiraz / Şikayet sahibine iletilir.