Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi

Belge İptali ve Askıya Alma

 

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne yapılan başvurularda Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi ile Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme belgelendirme adayının sınavlarda başarılı olması durumunda, belge almaya hak kazandığı taktirde geçerlilik kazanacak olup, bir nüshası Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’nde ilgili kişinin dosyasında, diğer nüshası ise, belge teslimi esnasında begelendirilmiş kişiye verilir. Belgelendirilmiş kişinin sözleşme şartlarına uygunluğunun sağlanmadığının tespiti halinde, Marshall MYO Belgelendirme Merkezi belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki belirtilen durumlarda askıya alınabilir;

 • Belgelendirilmiş kişinin gözetim sürecinde gerekli evrakları iletmemesi,
 • Belgeli kişi hakkında ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü şahısların şikayette bulunması,
 • Belgenin konusu dışında kullanımına ilişkin üçüncü şahısların şikayette bulunması,
 • Belge, marka ve logo kullanımının belgeli kişi tarafından hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin değişiklik durumunda Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi halinde; Mesleki Yeterlilik Belgesi 6 ay askıya alınır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi askıya alınan kişinin, kendisine bildirilen süre içerisinde gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair bilgileri Marshall MYO Belgelendirme Merkezi’ne yazılı olarak iletmemesi halinde belgesi geri çekilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıda belirtilen durumlarda geri çekilebilir veya iptal edilebilir; 

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde yapması gereken düzeltici faaliyetleri zamanında yerine getirmemesi,
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
 • Dış denetimlerde / iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespiti halinde,
 • Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliğini kaybetmesi,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemesinin yapılmaması,
 • Marka ve logo kullanımının kasten hatalı kullanılması,
 • Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten yanlış bildirimde bulunması veya değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna zamanında bildirmemesi durumunda belge geri çekilir.

Marshall MYO Belgelendirme Merkezi, belgesi askıya alınan, geri çekilen veya iptal edilen kişilere durumlarını yazılı olarak bildirir. Belgelendirmenin askıya alındığı süre boyunca veya belgelendirmenin iptalinden sonra belgelendirme konusu ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması hususunda ve belgeyi tarafına iade etmesi için uyarılır. Belgeleri askıya alınanların veya iptal edilenlerin adları, ilgili taraflara, belge numarası, iptal / askı tarihi yer alacak şekilde MYK’ya bildirilir.

Aşağıda belirtilen durumlarda da belge askıya alınabilir, geri çekilebilir veya iptal edilebilir;

 • Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin belgelendirilen kişi ile aynı olmaması,
 • Belgenin, belgelendirilmiş kişilerin dışında başka kişilerce kullanılması,
 • Sınav esnasında yapılan bir usulsüzlüğün sonradan tespit edilmesi durumunda.